Veiligheid

  Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft Van Neynsel onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid, medicatieveiligheid, valpreventie, zorginhoudelijke indicatoren en brandveiligheid. We zorgen dat we de risico’s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren.

  Persoonlijke veiligheid

  Van Neynsel vindt het belangrijk dat u uw eigen leven kunt leiden en kunt doen waar u zich goed bij voelt. Dit kan betekenen dat u en uw naasten accepteren dat u ‘weloverwogen risico’s’ neemt. Als u bijvoorbeeld heel graag wandelt, kunt u kiezen het verhoogde risico op vallen daarbij voor lief te nemen. Optimale risicovermindering betekent dat we samen met u en uw naasten in gesprek gaan over deze risico’s. De heldere afspraken die we hierover maken, leggen we vast.

  Medicatieveiligheid

  Medicijnen kunnen worden vergeten, of verkeerd worden ingenomen. Daarom hebben we bij Van Neynsel veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. De specialisten ouderengeneeskunde en een apotheker (uit het ziekenhuis) houden toezicht en houden jaarlijks medicatiebeoordelingen. De geneesmiddelencommissie zorgt voor een eenduidige werkwijze in medicatiegebruik en bekijkt hoe het medicatieproces verbeterd kan worden. Incidenten met medicatiegebruik worden altijd gemeld. De Melding Incidenten Commissie (MIC) analyseert deze incidenten en bepaalt waar verbeteracties moeten worden ingezet. Tevens beoordelen zij waar risico’s zijn op het gebied van medicatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden.

  Klantenservice

  Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

   073 – 82 28 000

  klantenservice@vanneynsel.nl

  [kj-add-random-foto]

  Valpreventie

  Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen voor mensen. Het heeft tijdelijk, en soms zelfs voorgoed, gevolgen voor de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit. De Van Neynselcursus ‘Zicht op evenwicht’ helpt om verbetering te brengen in genoemde zelfstandigheid, zelfredzaamheid en mobiliteit.

  Vrijheidsbeperkende maatregelen

  Van Neynsel ziet vrijheidsbeperkende interventies bij mensen met dementie als een zwaar middel. Ons beleid is dan ook om deze maatregel niet toe te passen, tenzij het niet anders kan. Wanneer het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ), beschermt de rechten van cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg, waaronder in de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

  Zorginhoudelijke indicatoren

  Goede zorg is altijd maatwerk. Toch zien we in onze zorg ook veel dezelfde problemen terugkomen. Belangrijke problemen die in verpleeghuizen kunnen voorkomen, zijn onder andere ondervoeding, decubitus (doorliggen), depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, signaalgedrag, incontinentie en wondproblemen. We leggen deze problemen vast zodat we richtlijnen hebben om ze te voorkomen en – mochten ze toch plaatsvinden – volgen en verbeteren. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem.

  Calamiteiten

  Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten worden in een multidisciplinaire commissie besproken, waar nodig met een externe voorzitter.

  Brandveiligheid

  In onze woonzorglocaties wonen veel kwetsbare mensen. Daarom controleert Van Neynsel regelmatig de gebouwen en de omgeving op brandveiligheid. Alle locaties waar we langdurige zorg bieden, zijn voorzien van een brandmeldinstallatie, zodat de brandweer snel wordt gealarmeerd in het geval van brand. Onze bedrijfshulpverleners zijn goed opgeleid en weten hoe ze moeten handelen bij brand. Deze scholingen worden periodiek herhaald.

  Resultaten  2018

  In de Zanob Kwaliteitsraad, een samenwerkingsverband met collega-zorgorganisaties uit de regio en de Zanob, is het farmaceutisch handboek opgesteld op basis van de Veilige Principes in de medicatieketen. In dit handboek is de organisatie van de farmaceutische zorg beschreven die in de Kwaliteitsraad is afgestemd.

  Vorig jaar is het ‘meldingensysteem incidenten medicatie’ ingericht op basis van de 6 stappen van de Veilige principes in de medicatieketen. De oorzaak van medicijnincidenten komt zo beter in beeld.

  In de zorgapp (extramuraal) is de dubbele controle van risicovolle medicatie opgenomen. Voor intramuraal is de mogelijkheid in Medimo (digitaal voorschrijfsysteem) aanwezig.

  Tevens zijn vorig jaar de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een Veiligheidsmanagementsysteem Medicatie (VMS). Dit in samenwerking met Zanob (ziekenhuisapotheek). Er is een medicatieveiligheidsfunctionaris aangesteld die zorgt voor de afstemming met interne en externe betrokkenen, zoals kwaliteitsverpleegkundigen en apothekersassistenten. De medicatieveiligheidsfunctionaris verwerkt alle verzamelde gegevens rondom medicatie en analyseert deze, en stelt verbeteracties op in samenspraak met de medicatieveiligheidsteams per locatie.

  In 2018 is ook gekeken naar de veiligheid van distributie en afgifte door Zanob en de eerste opslag van medicatie op alle locaties. De aandachtspunten zijn besproken in stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid en worden tevens meegenomen in het VMS.

  Om decubitus (doorliggen) zoveel mogelijk te voorkomen heeft Van Neynsel in 2018 een matrasselectie inclusief proefliggingen gehouden. Er is gekozen voor twee matrassen van Arjo Huntleigh. De huidige matrassen worden in 2019 en 2020 per locatie vervangen. Ook is besloten dat Arjo de leverancier blijft van de gehuurde AD-systemen.

  Het projectplan is klaar voor Wet Zorg en Dwang 2020. De BOPZ- scholing middels werkplekleren bevalt goed. Ten aanzien van vrijheidsbeperkende maatregelen hanteert Van Neynsel de ‘Alternatievenbundel vrijheidsbeperking’.

  In 2018 is het zorgpad valincidenten en valpreventie geïmplementeerd. De implementatie heeft plaatsgevonden via de wijkmanagers en kwaliteitsverpleegkundigen. De documenten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek.

  In 2018 zijn er nieuwe commissieleden benaderd. De commissie is ondertussen actief en heeft concept levenseindebeleid opgeleverd.

  Van Neynsel heeft met een groep kartrekkers de tweede fase van het landelijke antibioticaresistentieprogramma in het  geheel doorlopen. Resultaten en bevindingen zijn met wijkmanagers gedeeld. Houding en gedrag zijn bepalende factoren in de implementatie. Inbedding in de Van Neynsel Academie moet nog plaatsvinden. De volgende fase van het project wordt ingezet.

  Vorig jaar heeft met de betrokken tandartsen een evaluatie plaatsgevonden van het mondzorgbeleid. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn verbeteracties uitgezet en de kwaliteitsverpleegkundige monitort deze acties.

  Speerpunten 2019

  In 2019 wordt het veiligheidsmanagementsysteem medicatie (VMS) geïmplementeerd. Tevens vindt een procesevaluatie extramuraal plaats om risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

  In 2019 krijgen de werkwijzen en protocollen een update en vindt een deskundigheidsbevordering plaats. Om te kunnen monitoren hoe Van Neynsel ‘scoort’ op het aantal cliënten met decubitus, wordt meer aandacht gegeven aan het gebruiken van het wondbehandelformulier middels borging in het elektronisch cliëntendossier.

  In 2019 voert de projectgroep Wet zorg en dwang het projectplan ‘Samen voor vrijheid’ uit. Dit project wordt uitgevoerd is samenwerking met leden van de centrale cliëntenraad.

  In 2019 wordt het Kwaliteitskader palliatieve terminale zorg geïmplementeerd.

  In 2019 wordt de herijkte visie op eten en drinken geïmplementeerd.

  In 2019 wordt de gewijzigde meldcode geïmplementeerd.

  In 2019 wordt meer aandacht besteed aan het melden van geweld. Medewerkers worden bewust gemaakt om grensoverschrijdend gedrag te melden. De routing van de Melding Incidenten Medewerker (MIM) wordt zo ingericht dat er de juiste ondersteuning gegeven wordt aan getroffen medewerkers.

  Om het lerend vermogen te versterken wordt in 2019 meer aandacht besteed aan het uitvoeren van de Prisma-analyse bij incidenten.

  Complimenten of klachten

  Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

  Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

  Zorgkaart Nederland

  Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

  Deel uw ervaring

  Werken bij Van Neynsel

  Alles wat wij voor ouderen doen, is gericht op die fijne dag. Dat doen we met medewerkers die zelf ook lekker in hun vel zitten. Iets voor jou? Bij Van Neynsel zijn er volop mogelijkheden voor een baan die bij jou past!